• Sørgje for at alle lærlingar har ein Opplæringsplan
  • Sørgje for at lærling har naudsynt dokumentasjonsverktøy for opplæring (skriftleg, digitalt, logg/timeregistering, anna).
  • Nytta vurderingssamtalane godt, og sikra at lærlingen vert involvert i planar og gjennomføring, og at han/ho får høve til å påverka eiga opplæring.
  • Sikre at lærling får naudsyn informasjon om krav til fag/sveineprøve eller kompetanseprøve undervegs i opplæringa.
  • Sikre at lærlingen får god nok fagleg oppfølging undervegs i læretida si.
  • Vis tålmod og hugs at læretida er første erfaring i arbeidslivet for dei fleste lærlingane.