Arbeidsgivar sine rettar
Lærlingen er arbeidstakar i bedrifta med same rettar og plikter som andre tilsette. Det tyder at arbeidsgivar har styringsrett over lærlingen i tråd med lovverket; arbeidsmiljølova, opplæringslova, ferielova m.m., tariffavtale, arbeidsavtale og arbeidsreglement.
Både arbeidsgivar og lærling har ansvar for at tida i opplæringsbedrifta blir best mogleg.